ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
2,345 บาท 1,500 บาท


หลักการและเหตุผล : 

                การนำเสนอคือการถ่ายทอดความคิด ในเรื่องใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ ในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อนำเสนอเรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร หรือโน้มน้าวใจ ให้ผู้ฟังเข้าใจ คล้อยตาม หรือเห็นชอบในเรื่องนั้นๆ ทักษะการนำเสนอจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างในการทำงานได้ ตั้งแต่ความสำเร็จในการขายสินค้า หรือการเสนอเพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ

                ทักษะการนำเสนอไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นการเรียนรู้องค์ประกอบ และเทคนิคต่างๆ ร่วมกับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนพัฒนาเป็นทักษะที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ จะช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจองค์ประกอบการนำเสนอที่สำคัญหลายประการ ตั้งแต่การเตรียมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง เทคนิคการนำเสนอ และ กรณีศึกษา ที่ช่วยให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสร้างเนื้อหาการนำเสนอที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพผ่านการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ

 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอ
 • แบบฝึดหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ก่อนการนำเสนอ
 • หลักในการกำหนดวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ก่อนการนำเสนอ : วิเคราะห์เนื้อหา
 • การวิเคราะห์ก่อนการนำเสนอ : วิเคราะห์ผู้ฟัง
 • แบบฝึดหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 การวางโครงสร้างเนื้อหา
 • การวางโครงสร้างเนื้อหา
 • แบบฝึดหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 เทคนิคที่จำเป็นต่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเกริ่นนำ
 • เทคนิคการใช้ภาษากายและการสบสายตากับผู้ฟัง
 • เทคนิคการใช้โทนเสียง การใช้คำพูดสร้างการติดตาม โน้มน้าวใจ และการระงับความตื่นเต้น
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง การบริหารผู้ฟังเจ้าปัญหา การตั้งคำถาม การตอบคำถาม และการสรุป
 • แบบฝึดหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 การใช้เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อในการนำเสนอ
 • หลักการออกแบบสื่อการนำเสนอ
 • ข้อควรระวังในการออกแบบสื่อการนำเสนอ
 • รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภท
 • ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอ
 • แบบฝึดหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)