บริหารทีมอย่างเข้าใจคน

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


        การที่องค์กรจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงานจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ซึ่งถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นพรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อมทั้งดำเนินการธำรงรักษา และพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 บทบาทร่วมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับฝ่ายบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บทนำ
 • บทบาทร่วมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับฝ่ายบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
 • เป้าหมายและบทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บทบาทที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังคน Manpower Planning
 • บทบาทที่ 2 การสรรหาและคัดเลือก Recruitment and Selection การสรรหา
 • บทบาทที่ 2 การสรรหาและคัดเลือก Recruitment and Selection คัดเลือก
 • บทบาทที่ 3 การพัฒนาพนักงาน Training and Competency Base Training
 • บทบาทที่ 4 การรักษาไว้-การจูงใจพนักงาน Motivation System
 • บทบาทที่ 5 การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Performance Management System
 • บทบาทที่ 6 การวางแผนพัฒนาอาชีพ Career Development
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 HR Tools ที่นิยมนำมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • Engagement เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร
 • Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร
 • Succession Plan เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ความแตกต่างระหว่าง OJT Training Mentoring และ Coaching
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน Coaching for Performance
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 การบริหารผลงานของลูกน้องประเภทต่างๆ
 • ความหลากหลายของบุคลากร
 • ปัญหาพนักงานรุ่นใหม่
 • การบริหารจัดการพนักงานประเภทต่างๆ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
 • การสร้างภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม The Success Leader and Teamwork
 • การสื่อสารระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication
 • การจูงใจทีมงานเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน Motivation
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • บทสรุป
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)