ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร ซึ่งปัญหามักเกิดจากช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างสภาพการณ์ปัจจุบัน กับสิ่งที่เราคาดหวัง ผู้บริหารจึงต้องเลือกแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งจึงส่งผลต่อการบริหารงานอย่างมาก การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้องค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นหลักสูตร “Decision Making and Problem Solving Skills” จึงถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาการคิดให้เป็นระบบและเป็นขั้นเป็น เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเลือกแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • ความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 ทักษะการคิดในการทำความเข้าใจสถานการณ์
 • ทักษะการคิดในการทำความเข้าใจสถานการณ์
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 การตัดสินใจ (Decision Making)
 • กระบวนการตัดสินใจ
 • เกณฑ์การตัดสินใจมากกว่า 1 เกณฑ์
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 การนำไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติ วิธีการวางแผนการปฏิบัติ และแผนฉุกเฉิน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • บทที่ 7 การตรวจสอบ (Monitoring)
 • การตรวจสอบ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)