บัญชีง่าย ๆ สำหรับผู้บริหาร (ตอนที่ 1)

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


หลักการ และเหตุผล :

ในการวางแผนธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกิจ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร "บัญชีง่าย ๆ สำหรับผู้บริหาร 1" จะช่วยให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจและเตรียมพร้อมรับกับสภาวการณ์การแข่งขัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลด้านบัญชีมาประกอบการกำหนดกลุยทธ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญต่อข้อมูลบัญชีการเงิน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจงบการเงิน และการอ่านงบการเงินเบื้องต้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารลูกหนี้เบื้องต้น

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารต้นทุนเบื้องต้น

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการใช้ข้อมูลทางบัญชี

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ความสำคัญของข้อมูลบัญชีการเงินต่อการบริหารกิจการ
 • ความหมายและความสำคัญบัญชีการเงิน
 • หน้าที่ ประโยชน์ และข้อมูลทางบัญชีที่ดี
 • องค์ประกอบของรายการทางบัญชี
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 งบการเงินเบื้องต้น
 • ความหมาย ความสำคัญ และระยะเวลาในการจัดทำงบการเงิน
 • องค์ประกอบของงบการเงิน
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
 • การอ่านงบการเงินเบื้องต้น
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 การบริหารลูกหนี้เบื้องต้น
 • เหตุผลที่ต้องบริหารลูกหนี้ และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 การบริหารต้นทุนเบื้องต้น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน และการจำแนกประเภทของต้นทุน
 • ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • การบริหารสินค้า
 • การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์ความสำพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร
 • การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)