บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้บริหาร 2

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


หลักการและเหตุผล 

งบการเงินและภาษีอากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจการ มิใช่สำหรับนักบัญชีเท่านั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการทำงานและการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเท่าทัน เพราะงบการเงินมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือใน การวิเคราะห์ฐานะทาง การเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลใน งบการเงิน ข้อจำกัดในการใช้สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ บริหารเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับกับสภาวการณ์การแข่งขัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลด้านงบการเงิน และภาษีอากรมาประ กอบกับการกำหนดกลุยทธ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

 

 • บทที่ 1 งบกระแสเงินสด
 • VDO นักบัญชีตอนที่ 1
 • งบกระแสเงินสด
 • บทที่ 2 การบริหารเงินสด
 • การบริหารเงินสด และวัตถุประสงค์ของการถือเงินสด
 • VDO นักบัญชีตอนที่ 2
 • วงจรเงินสด
 • VDO นักบัญชีตอนที่ 3
 • การบริหารเงินสด และการลดวงจรเงินสด
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การอ่านข้อมูลจากการการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ปัจจัยที่บ่งบอกงบการเงินมีคุณภาพดี
 • ปัจจัยที่บ่งบอกงบกำไรขาดทุนมีคุณภาพดี
 • เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
 • การอ่านข้อมูลจากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
 • ข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงิน
 • VDO นักบัญชีตอนที่ 4
 • บทที่ 4 ภาษีสำหรับการบริหารกิจการเบื้องต้น
 • ภาษีสำหรับการบริหารกิจการเบื้องต้น
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)