ปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


       ถึงแม้ทักษะการผู้นำที่ดีไม่ได้เป็นได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้จากความพยายามและการทางานหนัก การฝึกความเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากต้องบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในหลากหลายแขนง ภาวะผู้นำคือการใช้พลังที่ในการขับเคลื่อนให้ผู้อื่นสามารถให้ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนเองต้องการ รวมถึงสามารถนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนด ดังนั้น หลักสูตร “LEADERSHIP” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน
 • เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 มุมมองการบริหารงานยุคใหม่
 • มุมมองการบริหารงานยุคใหม่
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 การสื่อสารและการจูงใจลูกน้องแต่ละ Style
 • การสื่อสารและการจูงใจลูกน้องแต่ละ Style
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำที่ดี
 • การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำที่ดี
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 การบริหารทีมงาน
 • การบริหารทีมงาน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 การบริหารและการสร้าสมดุลของพนักงานที่แตกต่างกัน
 • การบริหารและการสร้าสมดุลของพนักงานที่แตกต่างกัน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • บทที่ 7 การมอบหมายงานและติดตามงาน
 • การมอบหมายงานและติดตามงาน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 7
 • บทที่ 8 เทคนิคการพัฒนาและการสอนงาน
 • เทคนิคการพัฒนาและการสอนงาน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 8
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)