ศาสตร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างธุรกิจให้ติดปีก

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
2,345 บาท 1,500 บาท


หลักการและเหตุผล 

โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่ต้องมีทักษะการบริหารเชิง กลยุทธ์เหนือคู่แข่งขัน มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล คาดการณ์ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีทักษะการบริหารธุรกิจให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมี องค์ความรู้ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง รู้จักใช้เครื่องมือธุรกิจสมัยใหม่อย่างฉลาด และไวต่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงในทุกรูปแบบ ผู้บริการทุกระดับในองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธี “เขียนแผนธุรกิจ” เพื่อสร้างเสริม ทักษะดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งใช้แผนธุรกิจนี้ เป็นเครื่องมือทางลัดช่วยในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผล รวมทั้งมีแผน บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของแผนธุรกิจ

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงองค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจ

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเขียนแผนธุรกิจที่ดี

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ

 

สมรรถนะ (Competency) :

Systematic Job Planning (การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ)

 • บทที่ 1 ความสำคัญของแผนธุรกิจ
 • VDO ความสำคัญของแผนธุรกิจ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจ
 • บทที่ 2 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
 • VDO องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
 • องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
 • การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • บทที่ 3 วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
 • วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
 • การแบ่งส่วนการตลาด และส่วนแบ่งการตลาด
 • กลยุทธทางการตลาด
 • แผนการเงิน
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 4 เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ
 • VDO เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ
 • เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ
 • การตอบข้อซักถาม
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)