เทคนิครับมือความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


ความไม่แน่นอนในธุรกิจเปรียบเหมือนดาบสองคม ซึ่งที่อาจกระทบในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองค์กรควรรู้เท่าทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ต้องการ โดย การบริหารความเสี่ยง” จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งแต่ละองค์กรมีวิธีการจัดการแตกต่างกัน เพราะข้อจำกัด (Constraint) ที่แตกต่างกันทำให้เกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่แตกต่างกันด้วย ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ ด้านการตลาด ฯลฯ ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เรียนรู้กระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร และกำหนดแผนงานในระยะต่างๆ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • ตัวอย่างสถานการณ์ตอนที่ 1
 • บทที่ 1 บทบาทหน้าที่และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ
 • บทบาทหน้าที่และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 หลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • หลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • ตัวอย่างสถานการณ์ตอนที่ 2
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้เหตุการณ์
 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้เหตุการณ์
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 กระบวนการประเมินความเสี่ยง
 • กระบวนการประเมินความเสี่ยง
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • ตัวอย่างสถานการณ์ตอนที่ 3
 • บทที่ 5 กลยุทธ์ 4T ในการบริหารความเสี่ยง
 • กลยุทธ์ 4T ในการบริหารความเสี่ยง
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 การกำหนดกิจกรรมควบคุม และติดตามผล
 • การกำหนดกิจกรรมควบคุม และติดตามผล
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • ตัวอย่างสถานการณ์ตอนที่ 4
 • บทที่ 7 การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการวางแผนระยะสั้น-ยาว
 • การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการวางแผนระยะสั้น-ยาว
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 7
 • บทที่ 8 เรียนรู้ Case ความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ
 • เรียนรู้ Case ความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 8
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)