เทคนิคปิดการขายทันใจ กำไรทะลุเป้า

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


หลักการและเหตุผล

 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องศึกษาวิธีการที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายเชิงรุก การบริหารหลักสูตร “ SELLING TECHNIQUES “ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสาหรับพนักงานขายที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เข้าใจถึงหลักการขาย แนวคิดด้านการขาย เคล็ดลับสำคัญของการขายที่สร้างประสิทธิผล รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการขายในสถานการณ์จริง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตที่มีสภาพการแข่งขันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

·       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจคุณลักษณะ ความรู้และพฤติกรรมของพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ

·       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนาเสนอสินค้าและปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจก่อนเป็นนักขายมืออาชีพ
 • นักขายมืออาชีพ ตอนที่ 1
 • เรียนรู้และเข้าใจก่อนเป็นนักขายมืออาชีพ
 • 7 ทักษะสำคัญ สำหรับพนักงานขาย
 • 7 ทักษะสำคัญ สำหรับพนักงานขาย (ต่อ)
 • บทที่ 2 นักขายกับทัศนคติเชิงบวก
 • นักขายกับทัศนคติเชิงบวก
 • บทที่ 3 เริ่มต้นการขายด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
 • นักขายมืออาชีพ ตอนที่ 2
 • เริ่มต้นการขายด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
 • บทที่ 4 บุคลิกภาพและมารยาทที่นักขายควรมี
 • บุคลิกภาพและมารยาทที่นักขายควรมี
 • บทที่ 5 เทคนิคการขาย
 • หารายชื่อลูกค้า
 • เตรียมตัวก่อนเข้าพบ
 • เข้าพบ
 • เสนอการขาย
 • เจรจาต่อรองและตอบข้อโต้แย้ง
 • ปิดการขาย
 • ติดตามผลและบริการหลังการขาย
 • นักขายมืออาชีพ ตอนที่ 3
 • บทที่ 6 จรรยาบรรณของนักขาย
 • จรรยาบรรณของนักขาย
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)