การบริหารโครงการ

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


หลักการและเหตุผล

     การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการบริหารโครงการ ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน โดยสิ่งที่ผู้บริหารโครงการต้องพิจารณา ได้แก่ การวางแผน และควบคุมขอบเขตของงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณของโครงการ และความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด หลักสูตรการบริหารโครงการเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ในการจัดการโครงการ การบริหารงานในระดับสากล

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 Project Stakeholder Management
 • การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 Project Scope Management
 • การบริหารขอบเขตของโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 Project Time Management
 • การบริหารเวลาของโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 Project Cost Management
 • การบริหารจัดการต้นทุนโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 Project Communications Management
 • การบริหารจัดการการสื่อสารโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 Project Human Resource Management
 • การบริหารจัดการทรพยากรบุคคลโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • บทที่ 7 Project Quality Management
 • การบริหารจัดการคุณภาพโครงการ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)