การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


การสื่อสารถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกส่วนงาน เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมความสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน” จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้สื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ
 • ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในองค์กร ที่เรามักเจอ
 • บทที่ 2 องค์ประกอบ รูปแบบ ความสำคัญ และหลักการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • รูปแบบของการสื่อสาร
 • ความสำคัญของการสื่อสาร
 • หลักการสื่อสาร
 • บทที่ 3 เครื่องมือในการสื่อสาร ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย P-ICE เทคนิค
 • บทที่ 4 การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการฟัง
 • เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็น
 • รับบรีฟให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
 • บทที่ 5 ทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร
 • ทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร
 • บทที่ 6 เทคนิคการสื่อสารประเภทต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น
 • การสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่าง ๆ
 • การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจและการกระตุ้นความคิด
 • การสื่อสารเชิงบวกและการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
 • บทที่ 7 การวางแผนการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
 • การวางแผนการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)