จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


หลักการและเหตุผล

            การทำงานด้วยใจที่มีหลักธรรม กลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ การมีจริยธรรมที่ดีจะทำให้พนักงาน เข้าใจเรื่องความใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้าต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อบริษัท ซึ่งการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมและหลักธรรมสำหรับพนักงานนั้น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจ

2.มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม

3.สามารถนำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรและตนเอง

    ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของ จริยธรรม
 • ความหมาย และความสำคัญของ จริยธรรม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 จริยธรรม กับการทำงาน
 • จริยธรรม กับการทำงาน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
 • สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
 • เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 ความคิดเชิงบวก และการสร้างความสุขกับการทำงานในองค์กร
 • ความคิดเชิงบวก และการสร้างความสุขกับการทำงานในองค์กร
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 เทคนิควิธีแก้ปัญหา เมื่อทำงานกับผู้คนหลากหลาย
 • เทคนิควิธีแก้ปัญหา เมื่อทำงานกับผู้คนหลากหลาย (ให้ได้ผล โดยไม่ทิ้ง จริยธรรม)
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • บทที่ 7 จากจริยธรรมสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนก้าวสู่องค์กรอุดมคติ
 • จากจริยธรรมสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนก้าวสู่องค์กรอุดมคติ
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)