เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1 บาท


หลักการและเหตุผล (Rationale) :

  ในการทำงาน เราคงเคยประสบกับ ปัญหาการประชุม ไม่มากก็น้อย เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนมาช้า หรือ ช้าทั้งหมดเลย บางคนไม่ค่อยพูดเสนอความคิดเห็น ไม่รู้ว่าแต่ละคนทำอะไร มีปัญหาอะไร บางคนไม่สนใจคนอื่นเลย บางคนคุยกับคนอื่นๆ ตลอดเวลา บางคนก็พูดแต่เรื่องที่ไร้สาระ การประชุมใช้เวลานาน แถมยังหาข้อสรุปไม่ได้ เป็นต้น แม้การประชุมจะน่าเบื่อเพียงใดก็ตาม แต่การประชุมก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพราะการทำงานจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครื่องมือการประชุมในการระดมสมอง แก้ปัญหาในงาน ร่วมกัน แต่การประชุมที่ขาดประสิทธิผล ทำให้เสียทั้งเงิน และเสียทั้งเวลา ดังนั้น หลักสูตร Effective Meeting Management หรือ เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมถึง เทคนิคในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับปรุงการประชุม ให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือหนทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) :

1.เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการบริหารการประชุม
2.เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
3.เพื่อเข้าใจและสามารถจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม
4.เพื่อให้เกิดทักษะการสรุปข้อมูล และประเด็นสำคัญจากการประชุม"
 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ปัญหาที่ทำให้การประชุมไร้ประสิทธิภาพ ?
 • ปัญหาที่ทำให้การประชุมไร้ประสิทธิภาพ ?
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 1
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม ?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 2
 • บทที่ 3 ขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 • ขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 3
 • บทที่ 4 บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม
 • บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 4
 • บทที่ 5 เทคนิคการประชุม
 • เทคนิคการประชุม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 5
 • บทที่ 6 เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม
 • เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 6
 • บทที่ 7 การจัดการกับปัญหาในระหว่างการประชุม
 • การจัดการกับปัญหาในระหว่างการประชุม
 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน บทที่ 7
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)