การจัดทำแผนปฏิบัติการ

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท


หลักการและเหตุผล :

  องค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายขององค์กร ว่าในแต่ละปีหรือปีต่อ ๆ ไป ต้องการเป้าหมายเท่าใด แต่พอลงมาถึงระดับหน่วยงานกลับเกิดความไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานไหน จะต้องรับผิดชอบเป้าหมายข้อใด รับผิดชอบเท่าไหร่ เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงเกิดปัญหาในการเกี่ยงงาน ปัดความรับผิดชอบ ทำงานไม่สอดคล้องกัน เป้าหมายขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน อีกประการคือถึงแม้มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ถ้าองค์กรยังคงมีแผนการปฏิบัติงานเหมือนที่ผ่านมา ผลงานก็ย่อมไม่แตกต่างไปจากที่เคยได้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือแม้แต่หัวหน้างาน ก็ต้องช่วยกันหาวิธีในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้องค์กรสามารถพิชิตเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของตัวเอง เพื่อให้สามารถวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ :

  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการ และเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการจัดทำแผนการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
 • บทที่ 1 ภาพรวม และแนวคิดของการวางแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • ภาพรวม และแนวคิดของการวางแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • บทที่ 2 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • บทที่ 3 ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • บทที่ 4 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย Goal Setting ของแผนปฏิบัติการ Action Plan
 • กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย Goal Setting
 • วิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจสภาพปัจจุบัน
 • บทที่ 5 วางแผน Planning และเตรียมการ Formulation แผนปฏิบัติการ Action Plan
 • ค้นหาวิธีการปฏิบัติงาน
 • จัดสรรทรัพยากร
 • บทที่ 6 ลงมือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล และสรุปผล ของแผนปฏิบัติการ
 • ลงมือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล และสรุปผล ของแผนปฏิบัติการ
 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)