การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

Profile Picture
ผู้สอน
-
หมวดหมู่
Full Course Category
1,500 บาท 1 บาท


หลักการและเหตุผล : 

              ชีวิตประจำวันและการทำงานของเราทุกคนย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรเจรจาต่อรองได้ การสื่อสารระหว่างคู่เจรจา ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้า หรือคู่ค้า มักมีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน หากพนักงานมีความสามารถในการรเจรจาโน้มน้าวให้คู่เจรจาคล้อยตามได้ ย่อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรได้มากขึ้น และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นด้วย ผู้ที่มีเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กรได้อย่างมาก ดังนั้นหลักสูตร “Effective Negotiation Skills : การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล ” จึงถูกออกแบบเพื่อผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการในการเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการบริหารความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรอง

 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test
 • บทที่ 1 การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน
 • การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 2 เข้าใจธรรมชาติของคู่เจรจา
 • เข้าใจธรรมชาติของคู่เจรจา
 • บทที่ 3 ทักษะสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการตั้งคำถาม
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการวิเคราะห์และสรุป
 • บทที่ 4 กฎแห่งการเจรจาต่อรอง
 • หลักการตั้งเป้าหมายในการเจรจาต่อรอง
 • กลยุทธ์ที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • อุปสรรคที่ทำให้การเจรจาต่อรองล้มเหลวและข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
 • บทที่ 5 การเจรจาต่อรองผ่านทาง E-Mail และโทรศัพท์
 • การเจรจาต่อรองผ่านทาง E-Mail และโทรศัพท์
 • แบบทดสอบหลังเรียน Post-Test