Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล : 

                การนำเสนอคือการถ่ายทอดความคิด ในเรื่องใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ ในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อนำเสนอเรื่องราว ข้อมูลข่าวสาร หรือโน้มน้าวใจ ให้ผู้ฟังเข้าใจ คล้อยตาม หรือเห็นชอบในเรื่องนั้นๆ ทักษะการนำเสนอจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างในการทำงานได้ ตั้งแต่ความสำเร็จในการขายสินค้า หรือการเสนอเพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ

                ทักษะการนำเสนอไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นการเรียนรู้องค์ประกอบ และเทคนิคต่างๆ ร่วมกับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนพัฒนาเป็นทักษะที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ จะช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจองค์ประกอบการนำเสนอที่สำคัญหลายประการ ตั้งแต่การเตรียมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้ฟัง เทคนิคการนำเสนอ และ กรณีศึกษา ที่ช่วยให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสร้างเนื้อหาการนำเสนอที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพผ่านการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ

 

ห้องเรียน :
ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -

ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ - MatchLink

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : 18 August 2564 - 31 December 2564