Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล :

             การให้บริการที่ดีย่อมสร้างประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าแก่ลูกค้า การแข่งขันกันด้วยคุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการสร้างความความแตกต่างที่ยากจะเลียนแบบได้ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ จึงเปรียบเสมือนฑูตที่จะส่งเสริมสินค้าให้เข้าใปอยู่ในใจลูกค้า ดังนั้นหลักสูตร “Service Excellence” ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ให้พนักงานทุกตำแหน่งงานที่ทำงานใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับงานบริการที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า  เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของบริการที่สร้างคุณค่าตลอดช่วงเวลาของการเป็นลูกค้า (Customer Lifetime Value : CLV) พนักงานควรมีองค์ความรู้หลักการเบื้องต้นในการให้บริการ  การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าก่อนการซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างการซื้อสินค้าและบริการ และภายหลังการซื้อสินค้าและบริการ  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารสำหรับนักบริการมืออาชีพในด้านการฟังที่มีประสิทธิภาพที่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  มารยาทที่ดีในการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง  รวมถึงหลักการสำคัญที่จะช่วยการรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา และเทคนิคการปฏิเสธเพื่อให้ได้ใจของลูกค้า 

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะวิธีการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลูกค้าแต่ละรายบุคคล
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสามารถจัดการกับข้อคำถามและการร้องเรียนจากลูกค้าได้

 

ห้องเรียน :
การสร้างสุดยอดบริการเหนือความคาดหมาย (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -