Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร ซึ่งปัญหามักเกิดจากช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างสภาพการณ์ปัจจุบัน กับสิ่งที่เราคาดหวัง ผู้บริหารจึงต้องเลือกแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งจึงส่งผลต่อการบริหารงานอย่างมาก การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้องค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้นหลักสูตร “Decision Making and Problem Solving Skills” จึงถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาการคิดให้เป็นระบบและเป็นขั้นเป็น เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเลือกแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

ห้องเรียน :
ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -