Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล 

งบการเงินและภาษีอากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจการ มิใช่สำหรับนักบัญชีเท่านั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการทำงานและการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเท่าทัน เพราะงบการเงินมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือใน การวิเคราะห์ฐานะทาง การเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลใน งบการเงิน ข้อจำกัดในการใช้สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การตกแต่งงบการเงินน่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ บริหารเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับกับสภาวการณ์การแข่งขัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลด้านงบการเงิน และภาษีอากรมาประ กอบกับการกำหนดกลุยทธ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

 

ห้องเรียน :
บัญชีง่ายๆ สำหรับผู้บริหาร 2 (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -