Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

       ถึงแม้ทักษะการผู้นำที่ดีไม่ได้เป็นได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้จากความพยายามและการทางานหนัก การฝึกความเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากต้องบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในหลากหลายแขนง ภาวะผู้นำคือการใช้พลังที่ในการขับเคลื่อนให้ผู้อื่นสามารถให้ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนเองต้องการ รวมถึงสามารถนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนด ดังนั้น หลักสูตร “LEADERSHIP” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

ห้องเรียน :
ปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -