Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล

 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องศึกษาวิธีการที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายเชิงรุก การบริหารหลักสูตร “ SELLING TECHNIQUES “ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสาหรับพนักงานขายที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เข้าใจถึงหลักการขาย แนวคิดด้านการขาย เคล็ดลับสำคัญของการขายที่สร้างประสิทธิผล รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการขายในสถานการณ์จริง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตที่มีสภาพการแข่งขันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

·       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจคุณลักษณะ ความรู้และพฤติกรรมของพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ

·       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนาเสนอสินค้าและปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องเรียน :
เทคนิคปิดการขายทันใจ กำไรทะลุเป้า (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -