Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล

     การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการบริหารโครงการ ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน โดยสิ่งที่ผู้บริหารโครงการต้องพิจารณา ได้แก่ การวางแผน และควบคุมขอบเขตของงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณของโครงการ และความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด หลักสูตรการบริหารโครงการเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ในการจัดการโครงการ การบริหารงานในระดับสากล

ห้องเรียน :
เทคนิคบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -