Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล

            การทำงานด้วยใจที่มีหลักธรรม กลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ การมีจริยธรรมที่ดีจะทำให้พนักงาน เข้าใจเรื่องความใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้าต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อบริษัท ซึ่งการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมและหลักธรรมสำหรับพนักงานนั้น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจ

2.มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม

3.สามารถนำคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรและตนเอง

    ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

ห้องเรียน :
จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -