Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล

            เพราะกระบวนการคิดของสมอง สามารถคิดได้หลากหลาย และแปลกใหม่ จนนำไปสู่การคิดค้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อความทันสมัยใหม่ให้สอดรับกับวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างๆเพราะโลกนี้ไม่หยุดนิ่ง อะไรๆก็เป็นไปได้ในยุคดิจิตอลที่ทั้งแรง ทั้งเร็ว และกว้างไกลไปทั่วโลกนักธุรกิจอาชีพ จึงไม่ควรหยุดนิ่งที่จะหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อนำไปประยุกต์หรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์ :

·       1.เพื่อให้รู้ขั้นตอน และสามารถใช้ ข้อมูลเหตุ และผล ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

·       2.สามารถสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

3.สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ห้องเรียน :
คิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่องค์กร (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -