Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล (Rationale) :

  ในการทำงาน เราคงเคยประสบกับ ปัญหาการประชุม ไม่มากก็น้อย เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนมาช้า หรือ ช้าทั้งหมดเลย บางคนไม่ค่อยพูดเสนอความคิดเห็น ไม่รู้ว่าแต่ละคนทำอะไร มีปัญหาอะไร บางคนไม่สนใจคนอื่นเลย บางคนคุยกับคนอื่นๆ ตลอดเวลา บางคนก็พูดแต่เรื่องที่ไร้สาระ การประชุมใช้เวลานาน แถมยังหาข้อสรุปไม่ได้ เป็นต้น แม้การประชุมจะน่าเบื่อเพียงใดก็ตาม แต่การประชุมก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพราะการทำงานจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครื่องมือการประชุมในการระดมสมอง แก้ปัญหาในงาน ร่วมกัน แต่การประชุมที่ขาดประสิทธิผล ทำให้เสียทั้งเงิน และเสียทั้งเวลา ดังนั้น หลักสูตร Effective Meeting Management หรือ เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมถึง เทคนิคในการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับปรุงการประชุม ให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือหนทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) :

1.เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการบริหารการประชุม
2.เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
3.เพื่อเข้าใจและสามารถจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม
4.เพื่อให้เกิดทักษะการสรุปข้อมูล และประเด็นสำคัญจากการประชุม"
ห้องเรียน :
บริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -