Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักการและเหตุผล : 

              ชีวิตประจำวันและการทำงานของเราทุกคนย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรเจรจาต่อรองได้ การสื่อสารระหว่างคู่เจรจา ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้า หรือคู่ค้า มักมีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน หากพนักงานมีความสามารถในการรเจรจาโน้มน้าวให้คู่เจรจาคล้อยตามได้ ย่อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรได้มากขึ้น และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นด้วย ผู้ที่มีเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กรได้อย่างมาก ดังนั้นหลักสูตร “Effective Negotiation Skills : การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล ” จึงถูกออกแบบเพื่อผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการในการเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการบริหารความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรอง

 

ห้องเรียน :
การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล (Public)

จำนวนที่นั่ง : ไม่จำกัด

ระยะเวลา : -